Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1895-1897

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |

1895

 • Od 9 maja do początku grudnia Wyspiański na zamówienie architekta Władysława Ekielskiego i gwardiana konwentu o. Samuela Rajssa wyko­nywał polichromie ścian prezbiterium i transeptu w kościele Francisz­kanów w Krakowie.
 • 31 maja przyszła na świat Helenka, córka artysty i Teodory Teofili Pyt­kówny.
 • 1 lipca z powodu przebudowy domu przy ul. Zacisze 2, Stankiewiczo­wie zmienili mieszkanie, przeprowadzając się do 4-pokojowego lokalu na parterze kamienicy przy ul. Kolejowej 1. W czasie przeprowadzki wuj Stankiewicz przeziębił się i zmarł 5 sierpnia.
 • 1 października Wyspiański przeprowadził się z ciotką na ul. Poselską 8, tam też zamieszkał jej nieżonaty brat Kazimierz Rogowski, który jeden z pokoi odstąpił artyście na pracownię: „[…] dawny pałac Husarzew­skich, własność p. Stefanii z Grabowskich Estreicher-Rozbierskiej, graniczył jedną swą stroną z budynkami magistratu, z drugiej zaś przy­legał do ogrodów franciszkańskich. […] Ładny to był pokój ta jego pra­cownia. Duży, prawie kwadratowy, bo 5½ m szeroki, a 6 m długi, fron­towy, o dwu oknach. Jasny, słoneczny, zwrócony ku południowi, tak jak i sąsiadujący z nim duży salon ciotki. I tu i tam poeta przesiadywał. I tu i tam malował” (M. Waśkowska-Kreinerowa, Stanisław Wyspiański w swoim mieszkaniu przy ulicy Poselskiej w Krakowie, w: W oczach współ­czesnych, 1971, t. I, s. 67–68).
 • Od listopada 1895 do lutego 1896 na zamówienie architekta Zygmunta Hendla Wyspiański zajmował się rekonstrukcją średniowiecznych wi­traży w kościele Dominikanów w Krakowie, które ucierpiały w wielkim pożarze miasta w 1850. Koncepcja odtwarzania okien na podstawie zachowanych fragmentów była zgodna z ideą konserwacji promowaną przez dawnego mistrza Wyspiańskiego, Jana Matejkę. Polegała na zachowaniu oryginalnych partii substancji zabytkowej i uzupełnieniu brakujących fragmentów szkłami z epoki. Wyspiański wykonał 19 akwarelowych projektów re­konstrukcji kwater witrażowych w skali 1:1.
 • W grudniu pisał do Maszkowskiego, parafrazując fragment wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera: „[…] powinienem się jakoś leczyć we Włoszech, a nie mam czasu i prawdopodobnie będę musiał umierać wcześniej, niżby można przy pewnej pielęgnacji
  a więc choć nasze życie | nic nie warte | eviva l’arte (Listy do Maszkowskiego, 1997, t. III, s. 330).

1896

 • 22 stycznia oglądał wnętrze katedry wawelskiej, gdzie został zaproszo­ny przez arch. Sławomira Odrzywolskiego w związku z odkryciem go­tyckich polichromii, dokonanym w czasie prac restauracyjnych świąty­ni. „Postępuję […] bardzo ostrożnie, nie chcę go sobie zrazić nieczem w postępowaniu, bo się boję żeby potem katedra nie dostała się w jakie niewłaściwe ręce” – relacjonował Rydlowi (Listy do Rydla, t. II, cz. 1, s. 298, list z 31 I 1896).
 • Przy okazji spotkań w katedrze Odrzywolski wręczył Wyspiańskiemu plany kościoła w Bieczu z prośbą, aby artysta przygotował wstępny pro­jekt polichromii.
 • W maju 1896 Wyspiański przyjął propozycję Lucjana Rydla dotyczą­cą wykonania ilustracji do Iliady Homera, tłumaczonej przez przyjaciela dla „Tygodnika Ilustrowanego”.
 • Sierpień–wrzesień – kontynuował pisanie rozpoczętej w Paryżu Legendy I. Przygotowywał również pracę o katedrach francuskich, marząc o jej wydaniu z ilustracjami, lecz wiedział, że koszty przedsię­wzięcia są zbyt wysokie.
 • 10 września Tadeusz Stryjeński i Zygmunt Hendel złożyli Wyspiań­skiemu propozycję wykonania polichromii wnętrza kościoła Św. Krzyża przy pl. Św. Ducha w Krakowie. W listopadzie sporządził opis in­wentaryzacyjny kościoła i rozpoczęła się renowacja wnętrza. Podczas prac natrafiono na oryginalne polichromie średniowieczne i wczesno­renesansowe. Wobec wagi odkrycia upadł zamysł wykonania nowej po­lichromii, natomiast Wyspiańskiego poproszono o nadzór nad pracami konserwatorskimi i ich dokumentowanie. Wyniki swoich badań artysta ogłosił w artykule Św. Krzyż opublikowa­nym 6 listopada 1897 w „Życiu” (nr 7, s. 1–2), oraz rok później w „Roczniku Krakow­skim”, w rozszerzonej wersji pt. Dawna polichromia kościoła św. Krzyża w Krakowie (t. 1, s. 90–101). Ostatecznie, z powodu licznych konfliktów z artystą, renowacja wnętrza została wykonana przez Antoniego Tucha na podstawie materiałów przygotowanych przez Wyspiańskiego.

1897

 • 11 stycznia, po ukończeniu prac nad polichromią kościoła Franciszka­nów, pisał: „Ja jestem od dwu dni wolny i rozhuśtałem się w pomysłach i malowaniu szkiców, do rzeczy które w najbliższym czasie będę wyko­nywać […] i doprawdy żyję cudownym życiem. […] Pomysłów mi idzie tyle, tłoczą się tak obrazy że jestem jak szalony – żyję takim obrazowa­niem odosobniającym mnie od ludzi, że dopiero teraz naprawdę wsze­dłem w świat mojej fantazji i unoszę się w dziwnych krainach […]” (Listy do Rydla, t. II, cz. 1, s. 402–403).
 • 1 maja informował Rydla o pracy nad Skarbami Sezamu: „Maluję obec­nie obraz a raczej […] przygotowuję go pastelami zanim wykonam. – Jestem kontent i studiów, studiów bez liku w niego włożę i dam rzecz nową, o jakiej się wielu panom śniło, a żaden nie zrobił” (Listy do Rydla, t. II, cz. 1, s. 455).
 • W drugiej połowie maja został współzałożycielem Towarzystwa Arty­stów Polskich „Sztuka”, którego członkami założycielami byli Teodor Axentowicz, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer,Antoni Piotrowski, Jan Stanisławski, Leon Wyczółkowski, rok później dołączyli Julian Fałat i Włodzimierz Tetmajer.
 • Od 27 maja do 27 czerwca Wyspiański prezentował liczne prace na „Wystawie osobnej obrazów i rzeźb”, pierwszej wystawie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, zorganizowanej w Sukiennicach. Ekspozy­cja cieszyła się wielkim powodzeniem, odwiedziło ją ok. 6000 osób.
 • 20 czerwca poinformował Rydla o otrzymaniu zamówienia na witraże do kościoła Franciszkanów.
 • 8 września Wyspiański informował Rydla, że po ukończeniu prac nad domalowaniem kwiatów w dolnych partiach polichromii franciszkań­skiej: „ogromnie się polepszyło” (Listy do Rydla, t. II, cz. 1, s. 494).
 • We wrześniu Wyspiański rozpoczął współpracę z czasopismem „Życie. Tygodnik Ilustrowany Literacki i Artystyczny”. Dnia 20 września uka­zał się Prospekt ozdobiony rysunkami i winietami artysty, a 24 września – okazowy, pierwszy numer pisma.
 • 1 października – 1 listopada z Towarzystwem Artystów Polskich „Sztu­ka” Wyspiański pokazał we Lwowie część dzieł z wystawy w Sukienni­cach, zajmował się także, wspólnie z Teodorem Axentowiczem, urządza­niem ekspozycji. Wystawa nie odniosła sukcesu.
 • Od września Wyspiański zamieszczał w „Życiu” reprodukcje własnych kompozycji z przedstawieniami Żywiołów. 

1898-1899| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |

Obiekty z wystawy
Pudicitia, karton projektowanego motywu polichromii w kościele Franciszkanów, 1895


Spadający anioł, 1895 lub 1896

Portret dwóch dziewczynek, 1895Malwy, projekt polichromii dla kościoła parafialnego w Bieczu w skali 1:1, (Projekt do witraża, Projekt do św. Krzyża, Projekt witraża do kościoła św. Krzyża), 1896Dziewczynka z fiołkami,1896

Szkicownik. Kwiaty, tzw. Zielnik, 1896–1897

Ilustracje do Iliady Homera, 1896,Portret Stanisława Wyspiańskiego w 28. roku życia, 1897