Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1890-1894

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |

1890

 • 22 lutego Wyspiański ukończył pracę przy polichromii kościoła Mariac­kiego. Oficjalne otwarcie prezbiterium dla wiernych miało miejsce 31 marca.
 • 1 marca Wyspiański udał się w pierwszą podróż zagraniczną – szlakiem gotyckich katedr podążając do Paryża. Tra­sa wiodła przez Wiedeń, Wenecję, Padwę, Weronę, Mantuę, Mediolan, Bazyleę, Como i Lucernę.
 • 24 kwietnia–3 czerwca mieszkał w Paryżu. Zwiedzał Luwr, Trocadero, St. Chapelle, i Panteon. W swoich planach uwzględniał spektakle teatralne, m.in. podziwiał Sarę Bernhard w roli Joanny d’Arc. Oglądał także wystawy sztuki współczesnej i relacjonował m.in.: „najwięcej interesują mnie obrazy, które noszą całą cechę świe­żości – rzutkości barw – są jasne – odmienne od wielu innych – a z bli­ska do oglądania niemożliwe” (Listy do Rydla, 1971, t. II, cz. 1, s. 48, list z 26 V 1890). Zgodnie z celem podróży, peregrynował do St. Denis, Chartres, Fécamp, Rouen, Amiens, Laon, Reims, zewsząd przywożąc rysunki. Zwracał tak­że uwagę na współczesne życie, ludzi, miasto i pejzaż, który uważnie ob­serwował, robiąc notatki o zmienności kolorów w różnym oświetleniu.
 • 9 lipca wyruszył w podróż powrotną przez Niemcy, m.in. Strasburg. W Monachium i Dreźnie poznał zbiory sztuki; zetknął się również z te­atrem wagnerowskim.
 • 21września powrócił do Krakowa: „Wyładowaliśmy kufry, oprócz pa­pierów z rysunkami i książek nie ma literalnie nic, […] trzeba było pana artystę zabrać do krawca, szewca et consortes, ubrać, aby się mógł na ulicach Krakowa pokazać” (J. Stankiewiczowa, Krótkie notatki…, s. 356, w: Kalendarz, 1971, t. 16, vol. II, s. 76).
 • W końcu października otrzymał powołanie do wojska, do 13 pułku piechoty. Dzięki interwencji Jana Matejki po czterech tygodniach zostaje przeniesiony do rezerwy.
 • 11 grudnia przeprowadził się na Basztową 18, piętro 2.
  Wrócił do prac w kościele Mariackim, wykonując wraz z Mehofferem m.in. rysunki herbów.

1891

 • 11 maja Wyspiański wyruszył w drugą podróż do Paryża. Po przyjeździe zainstalował się w mieszkaniu wynajętym przez Mehoffera przy ruedel’Echaudé 14. Obaj przyjaciele pracowali nad nowym zamówieniem Tadeusza Stryjeńskiego, witrażami do zachodniego okna kościoła Ma­riackiego.
 • W czerwcu Wyspiański i Mehofferprzystąpilidoegzaminuzrysunkudo Ecole des Beaux-Arts, zakończonego niepomyślnym wynikiem.
 • W lipcu rozpoczęli studia malarskie w prywatnej pracowni Josepha Blanca, Jacques’a Courtois i Auguste’a Girardote’a w tzw. Akademii Colarossi, prowadzonej przez włoskiego rzeźbiarza Filipa Colarossiego przy rue Grand-Chaumière.
 • Latem Wyspiański i Mehoffer nawiązali znajomość z Władysławem Ślewińskim.
 • 26 lipca Wyspiański poinformował Maszkowskiego o chorobie wywołanej zatruciem wyziewami ołowiu z farb olejnych.
 • Od września Wyspiański coraz częściej pisał o narastającym konflik­cie z Mehofferem:„Mehofferwszystkowidziinaczejniżjalubgowcalenie obchodzi to o czem ja myślę – tak że nieraz siedzimy całemi dniami obok siebie bez jednego słowa, bo mnie mówić już ochota odeszła” (Listy do Maszkowskiego, 1997, t. III, s. 112, list z 30 IX 1891).
 • 12 grudnia Stryjeński przekazał wiadomość o zamontowaniu w kościele Mariackim witraża wykonanego na podstawie projektu Wyspiańskiego.

1892

 • 13 stycznia otrzymał stypendium im. Jana Matejki na dalsze studia ma­larskie za granicą.
 • W styczniu Wyspiański pracował nad librettem operowym Fantaści. O skomponowanie muzyki poprosił Henryka Opieńskiego.
 • Po 30 stycznia zmienił paryskie mieszkanie przy rue de l’Echaude 14 na inne, przy Bd. Montparnasse 106, piętro 6, nr 7, blisko atelier Cola­rossiego.
 • W marcu Wyspiański i Mehofferpracowalinadprojektemkonkurso­wym kurtyny dla teatru krakowskiego. Konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 27 kwietnia, wygrał Henryk Siemiradzki. Projekt Wyspiań­skiego, z motywami fantastycznymi osnutymi wokół Wawelu i Wisły, nie zachował się.
 • 17 października Wyspiański powrócił do Krakowa.
 • 22 października–8 listopada przebywał we Lwowie w sprawie zlecenia projektu witraży do katedry.

1893

 • 10 lutego Wyspiański po raz trzeci przybył do Paryża. Razem z Mehoffe­rem zajęli atelier przy Avenue du Maine 14, gdzie intensywnie pracowa­li nad projektem lwowskim.
 • 5 czerwca pisał w liście do Maszkowskiego: „Maluję portrety pastelami dla wszystkich znajomych za darmo […] że zaś w pastelach nabrałem pewnej wprawy i umiem przynajmniej zabrać się do rzeczy, więc wypa­dają nieźle. – a mam przy tem wielką sposobność do nauki” (Listy do Maszkowskiego, 1997, t. III, s. 275, list z 5 VI 1893).
 • 6 czerwca Wyspiański przeniósł się do oddzielnej pracowni, na tym samym podwórku przy Avenue du Maine 14.
 • W ciągu całego pobytu w Paryżu artysta śledził repertuar teatrów i opery. Narastające trudności finansowe nietylko ograniczały plany wy­najmowanie modeli, kostiumów i manekinów oraz zakup materiałów malarskich, co wpłynęło na zawieszenie pracy nad witrażem lwowskim.
 • Od czerwca do sierpnia zajmował się pracą literacką, pisząc scenę dra­matyczną Królowa Korony Polskiej, w lipcu powstało libretto operowe Da­niel, do którego muzykę miał napisać Henryk Opieński.
 • 20 lipca w swojej pracowni urządził wystawę 28 portretów pastelowych, wykonanych w czasie ostatnich 2 miesięcy.
 • 16 października Stanisław Wyspiański zerwał stosunki z Józefem Mehofferem.
 • 21 października w Krakowie odbyło się oficjalne otwarcie nowego Teatru Miejskiego na pl. Św. Ducha, który objął Tadeusz Pawlikowski. W przyszłości na scenie tego teatru wielokrotnie będą grane dramaty Wyspiańskiego.
 • 1 listopada zmarł Jan Matejko. „[…] przyszedł Wysp[iański] do mnie z telegramem Maszk[owskiego], był blady i usta mu drżały, dał mi do przeczytania – i odszedł, nie mówiąc słowa” (J. Mehoffer,Dziennik, opr. J. Puciata-Pawłowska, Kr. 1975, s. 251, zapis z 6 XI 1893).
 • W końcu grudnia Wyspiański pojechał do Lwowa z kartonami witrażo­wymi dla katedry.

1894

 • Od połowy stycznia do 17 marca Wyspiański mieszkał w Krakowie. Szybki powrót do Paryża, o którym przez cały czas marzył, był niemoż­liwy z braku funduszy. Artysta prowadził ożywione życie towarzyskie, spotykał się z przyjaciółmi, odwiedzał galerie sztuki, chodził do teatru. Malował także pastelowe portrety osób z rodziny. Niektóre z nich zosta­ły pokazane w lutym na wystawie w Sukiennicach. „Najwięcej osób na­gromadzały portrety Wyspiańskiego, różne się krzyżowały zdania, mniej więcej wychodzące na jedno, że podobieństwo jest i charakter, ale nie podbijają miłości własnej w modelach” (Anna Krzymuska, list do na­rzeczonego z 28 II 1894, Kalendarz, 1982, t. 16, vol. II, s. 249).
 • Od 17 do 20 marca czwarta podróż do Paryża przez Wiedeń, Linz, Sim­bach, Monachium, Lindau, Boden, Bazyleę.
 • Po przyjeździe przystąpił do intensywnej pracy przy wykańczaniu karto­nów witraży lwowskich. Powrócił do swojej pasji teatralnej, chodząc do teatrów i opery, także dużo czytał.
 • Przed 1 października Wyspiański powrócił do Krakowa i zamieszkał ponownie u wujostwa Stankiewiczów przy ul. Zacisze 2.
 • W listopadzie z własnej inicjatywy zaczął obmyślać dekoracje do ko­ścioła Franciszkanów, mimo że realizatorów polichromii wybrano już w drodze konkursu. 


1895-1897| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |

Obiekty z wystawy

Karty ze szkicownika „Mariackiego” oraz z innych szkicowników, 1889–1891
Głowa dziewczynki profilem, 1890
Postać NP Marii z grupy Pozdrowienia anielskiego dłuta Veita Stossa w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Norymberdze
Zwiastowanie Joachimowi, kalka projektowa kwatery witraża do kościoła Mariackiego w Krakowie, 1891
Portret dziewczynki profilem,ok.1891
Studium dziewczynki z uniesioną głową, ok. 1891

Kompozycja do "Fantastów" (?), ok. 1892

Portret własny, 1892–1893
Józef Mehofferwpracowniparyskiej,1893
Martwa natura z kwiatem „korona cesarska”, 1893–1894
Głowa chłopca i kwiaty, ok. 1893
Chłopiec z kwiatem, 1893
Pejzaż z drogą w okolicach Paryża, 1893
Portret Franciszka Wyspiańskiego, ojca artysty, 1894–1895
Portret Honoraty Leszczyńskiej w roli Katarzyny z Poskromienia złośnicy Williama Shakespeare’a, 1894
Rachunek z firmy„Fabriquedechevalets&BoitespourartistesPeintres A. Moreau” za zakup materiałów malarskich z dn. 20.VI.1894
Widok na Wawel, 1894 lub 1895