Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1898-1899

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |

1898

 • Od końca stycznia do połowy lutego Wyspiański przebywał w War­szawie z okazji wystawy konkursowej malarstwa i rzeźby zorganizowa­nej w budynku Resursy Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmie­ściu. „Wszystkie […] kartony są zupełnie dobrze rozwieszone. «Bóg-Ojciec» w osobnej Sali. Mam wszelkie szanse wzięcia konkursu i stanowczo moje rzeczy są lepsze o całe niebo […]” (Listy do Rydla, t. II, cz. 1, s. 496, list z 4 II). W jury konkursu zasiadali malarze: Wojciech Gerson, Apoloniusz Kędzierski, Kazimierz Alchimowicz, Zdzisław Jasiński i Józef Ryszkiewicz. Począt­kowo jury zakwalifikowałokartonywitrażyfranciszkańskichdoInagro­dy w dziale sztuki, jednak wobec protestu Wojciecha Gersona, który nie chciał uznać ich za malarstwo, lecz za dzieła sztuki stosowanej, specjal­nie dla prac Wyspiańskiego utworzono kategorię malarstwa ornamen­tacyjnego i w jej ramach przyznano artyście I miejsce oraz do­datkowo wyróżnienie za całą działalność.
 • Przy okazji pobytu zwiedził Stare Miasto i Łazienki, których poznanie dało artyście impuls do napisania Nocy Listopadowej.
 • 26–27 czerwca – odbywały się obchody ku czci Adama Mickiewicza, związane z odsłonięciem pomnika poety na Rynku Krakowskim. Wyspiański i Rydel zajęli się przygotowaniem uroczystego przedstawie­nia, podczas którego zostały odegrane dwa fragmenty z III części Dziadów oraz apoteoza w układzie Wyspiańskiego ze słowami Rydla. „[…] na owe czasy, zwłaszcza kwiaty stylizowane były czymś niesłychanie śmiałym, jak też niesłychanie śmiała była ta prosto­ta, że to właśnie polskie kwiaty składają hołd Mickiewiczowi. […] Wy­spiański tym najprostszym sposobem zrobił wrażenie olśniewające. Kurtyna wznosiła się kilka razy do góry, tak wszyscy byli tym poruszeni” (T. Trzciński, Wyspiański i odnowa teatru w Europie, w: Wyspiański i teatr 1907–1957, Kr. 1957, s. 20, w: Kalendarz, 1995, t. 16, vol. III, s. 15).
 • 1 lipca Wyspiański wynajął, z przeznaczeniem na pracownię, mały po­kój przy zbiegu Placu Mariackiego 9 i Rynku Głównego 4, w tzw. Kamie­nicy Czyncielów: „ Miał «cudowny widok», ale w mieszkaniu smutek i bieda. Pokój zapełniony w nieładzie kartonami i zwojami pastelo­wych obrazów, rysunkami i rzeźbami w poczerniałym gipsie, na para­petach okien i na pakach leżały skrzyneczki z farbami pastelowymi, pod ścianą południową pokoju – łóżko, a wśród tego nieładu nikła, o bia­łej jak płótno twarzy, postać chorego Wyspiańskiego […]” (A. Chmiel, Dom, w którym mieszkał i pisał „Wesele” Stanisław Wyspiański, w: W oczach współczesnych, t. II, s. 8).
 • W lipcu Wyspiański uległ atakowi paraliżu. Pierwsze dni choroby spę­dził w mieszkaniu Janiny Stankiewiczowej. Jak przekazał J. Dürr­-Durski, w owym czasie przyznał się ciotce do trapiącej go choroby, co wywołało ostry konflikt. Po ustąpieniu najgroźniejszych objawów wy­prowadził się do mieszkania swojej przyszłej żony przy ul. Szlak 23, gdzie się zameldował. Wakacje spędził w rodzinnej wsi Teofili,Kona­rach pod Tarnowem. Do domu Stankiewiczowej nigdy już nie wró­cił. Tragedia osobista i konflikty rodzinne znalazły odzwierciedlenie w trzech dramatach, które artysta ukończył w 1899: Meleagrze, Protesila­sie i Laodamii oraz w Klątwie.
 • 12 października Stanisław Przybyszewski objął redakcję „Życia” (nr kat. III/2) i zaangażował Wyspiańskiego jako kierownika artystycz­nego pisma. Szersze niż zazwyczaj kontakty towarzyskie, których wy­magała praca, skłaniały artystę do częstego bywania w lokalach, szcze­gólnie w restauracji Turlińskiego, gdzie powstała klubowa sala zwana „Paonem”.
 • 12 listopada skończył pisać Warszawiankę. Pieśń z roku 1831. Pierwszy raz została wydrukowana w „Życiu” w numerach 45 i 46. W końcu roku ukazało się wydanie osobne (nakład własny, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 200 egz., na okładce dzwonek pokrzywolistny).Do śmierci artysty utwór miał 5 wydań (ostatnie w 1906, 3000 egz.).
 • 26 listopada odbyła się prapremiera Warszawianki w Teatrze Miej­skim prowadzonym przez Tadeusza Pawlikowskiego. Było to pierwsze wystawienie sztuki Wyspiańskiego. Reżyserem i odtwórcą roli Starego Wiarusa był Ludwik Solski.

1899

 • Przed 3 lutego ukazał się dramat Meleager (w grudniu 1902 opublikowano wydanie II).
 • Przed 11 lutego Wyspiański ukończył dramat Lelewel, dedykowany Tadeuszowi Pawlikowskiemu. Premiera odbyła się 20 maja w Teatrze Miejskim. Recenzenci wysoko ocenili Wyspiańskiego poetę, natomiast sam spektakl skrytykowano z powodu niesceniczności przedstawienia, nużących dialogów dwóch głównych bohaterów, Lelewela – w tej roli wystąpił Ludwik Solski, i ks. Adama Czartoryskiego, granego przez Józefa Kotarbińskiego, który po raz pierwszy prezentował się publicz­ności jako przyszły dyrektor teatru (formalnie od lipca). W sierpniu ukazało się jedyne za życia poety wydanie dramatu drukiem.
 • 20 lutego – premiera Wnętrza Maurycego Maeterlincka w Teatrze Miej­skim, połączona z odczytem Stanisława Przybyszewskiego o autorze dramatu, który anonsował plakat projektu Wyspiańskiego.
 • W lutym skończył pisać dramat Protesilas i Laodamia. Tragedia. Utwór został ogłoszony w lipcu w zeszycie „Przeglądu Polskiego”, a następnie w wydaniu książkowym.
 • 15 kwietnia premiera Zaczarowanego koła Lucjana Rydla zakończyła się wielkim sukcesem autora. Wyspiański zaprojektował i wykonał, wraz z przyjaciółmi w „Paonie”, lektykę Wojewodzianki.
 • W kwietniu we Lwowie ukazała się książka Stanisława Przybyszewskie­go Z cyklu Wigilii, w opracowaniu graficznym Wyspiańskiego.
 • 19 czerwca–18 lipca na III wystawie TAP „Sztuka” w Sukiennicach Wyspiański zaprezentował cztery prace: Fragment do plafonu i trzy Stu­dia, w tym pastel Dziewczynka oparta o poręcz krzesła.
 • 1 lipca Wyspiański uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych z okazji odejścia Tadeusza Pawlikowskiego z Teatru Miejskiego; zapro­jektował menu bankietu pożegnalnego.
 • W sierpniu opublikował dramat Klątwa. Ze względów obyczajowych Klątwa została obłożona zakazem wystawiania w całym zaborze austriac­kim i za życia poety nigdy nie pojawiła się na scenie. Pierwszą insceni­zację przygotowano w Łodzi w 1909.
 •  września urodził się syn artysty, Mieczysław Bolesław (1899–1920).
 • W końcu roku Wyspiański przeczytał dramat Juliusza Słowackiego Król­-Duch. Echa lektury odezwą się m.in. w koncepcjach projektów witraży dla katedry na Wawelu.

1900-1903| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |

Obiekty z wystawy

Paw, ok. 1898Prospekt uroczystego przedstawienia w teatrze krakowskim na cześć Adama Mickiewicza, 1898„Życie”. Czasopismo ilustrowane poświęcone literaturze i sztuce, 1897–1900

Projekt scenografii doWarszawianki, 1898

Chochoły, 1898–1899

AfisznaodczytStanisławaPrzybyszewskiego,połączonyz przedstawieniem Maurycego Maeterlincka Wnętrze (Dziewczynka za oknem), 1899


Menu bankietu pożegnalnego wydanego dla Tadeusza Pawlikowskiego, 1899
Projekt koncepcyjny witraża, ok. 1899